Máy tập phục hồi chức năng tích hợp phần mềm đánh giá hiệu quả điều trị cho chi trên New! SC-101

Mô tả sản phẩm

Training Objectives

  • Maintain Mobility & Symmetric Performance

Shoulder-Scapulae & Elbow

  • Enhance Coordination & Dynamic Stability

Upper Extremity & Trunk (Core)

  • Facilitate Functional & Diagonal Movement

(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation-P.N.F.)

Upper Extremity & Trunk (Core)

Target Groups / Applications
Middle Age Sub-Healthy Adult

﹣ Syndrome Relief

  • Shoulder & Neck Syndrome

  • Pressure Relief Management

Geriatric

﹣ Improve Functional Capacity of Upper Body

Neurological Disorder

﹣ Functional Movement Training of Upper Body

﹣ Pre-Gait Training in Sitting Position

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Máy tập phục hồi chức năng tích hợp phần mềm đánh giá hiệu quả điều trị cho chi trên New! SC-101”